2η εκδήλωση Διάχυσης- REMOTEMO Project

Εκδήλωση διάδοσης του έργου REMOTEMO με τις τοπικές αρχές από την Saplle.